Refund and return policy

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

ผู้ใช้บริการ OnepageTH แจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการสามารถแจ้งขอคืนเงินค่าบริการ ตามรายการต่อไปนี้

1.การบริการออกแบบเว็บไซต์: ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 30% หากอยู่ระหว่างดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 70% เมื่อมีการส่งมอบการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการตรวจสอบแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้ ทันทีที่ปรับปรุงแก้ไขครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว คุณยังมีสิทธิ์ในการขอคืนเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อบริการ เมื่อเริ่มมีการใช้งานแล้ว บริการออกแบบเว็บจะเสร็จสมบูรณ์ใน 60 วันนับจากวันที่ซื้อบริการ และจะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากนี้

2.การบริการการปรับโฉมเว็บไซต์: 30%ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 70% หากอยู่ระหว่างดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากมีการส่งมอบการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการตรวจสอบแล้ว และไม่สามารถขอคืนเงินได้หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะคืนให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ให้บริการได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ โดยจะหักค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ค่าสูญเสียอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการแปลงค่าเงินเป็นสกุลเงินบาท ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการเป็นเงินสกุลอื่น (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)

ค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระค่าบริการ (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืนผู้ให้บริการจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)

หมายเหตุ : การคืนเงินเราจะจ่ายด้วยสกุล THB เท่านั้น หากเป็นการจ่ายออกต่างประเทศ ผู้รับเงินจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมโอนเอง

ทุกบริการที่อยู่ในเงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าบริการได้ OnepageTH จะทำการคืนเงิน ภายใน 7 วันทำการ

OnepageTH ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ จะทำการอัปเดตข้อมูลเงื่อนไขการคืนเงินโดยเร็วที่สุด ในช่องทางเว็บไซต์ onepageth.com